จำนวนผู้เข้าชม  0658630  คน

 
   

 
 
ประธาน
ชื่อ :
นายวัลลภ ตันสุวรรณ
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการฝ่าย และผู้บริหาร
สังกัด :
ฝ่ายระเบียบธนาคาร
โทรศัพท์ :
0-2208-8312
E-mail :
wanlop.tansuwan@ktb.co.th
 
 
กรรมการ
ชื่อ :
นายวุฒิชัย ซุ้มมหาวงศ์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการฝ่าย
สังกัด :
ฝ่ายผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลและธุรกิจให้เช่าซื้อ
โทรศัพท์ :
0-2208-7259
E-mail :
vudthichai.summahavong@ktb.co.th
กรรมการ
ชื่อ :
นายสงวนศักดิ์ จงลักขณา
ตำแหน่ง :
รองผู้จัดการบริการลูกค้า
สังกัด :
สาขาพรานนก
โทรศัพท์ :
0-2411-1288 - 90
E-mail :
sangunsak.chongluckana@ktb.co.th
     
กรรมการ
ชื่อ :
นายอุณาพล แก่นทรัพย์เกริก
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการฝ่าย
สังกัด :
สายงานปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :
0-2208-7259
E-mail :
unapon.kantrupkrirk@ktb.co.th
กรรมการ
ชื่อ :
นายกนิษฐ์ วงศ์บุญมาก
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการฝ่าย และผู้บริหาร
สังกัด :
ฝ่ายบรรษัทภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ :
0-2208-8677, 0-84075-5225
E-mail :
kanit.wongbunmak@ktb.co.th
     
กรรมการ
ชื่อ :
นายธนกร รักชุม
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการฝ่าย และผู้บริหาร
สังกัด :
ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและรายย่อย
โทรศัพท์ :
0-2556-1638
E-mail :
tanakorn.rugchoom@ktb.co.th
กรรมการ
ชื่อ :
นายจตุรพร ศรุตานนท์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าส่วน ผู้บริหารงาน
สังกัด :
สำนักงานเขตสามยอด
โทรศัพท์ :
0-2225-6646
E-mail :
chaturaporn.sarutanond@ktb.co.th
     
กรรมการ
ชื่อ :
นายณรงค์ บุญมาสืบ
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการฝ่าย กลั่นกรองสินเชื่อ
สังกัด :
ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจนครหลวง
โทรศัพท์ :
0-2521-7617 ถึง 22 ต่อ 330
E-mail :
narong.boonmasueb@ktb.co.th
กรรมการ
ชื่อ :
นายบุญร่วม ดำพะธิก
ตำแหน่ง :
หัวหน้าส่วน ผู้บริหารงาน
สังกัด :
ฝ่ายบรรษัทภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ :
0-2208-7681, 7682, 8602
E-mail :
boonraum.damphathik@ktb.co.th
     
กรรมการ
ชื่อ :
ดร.เอกชัย พวงกลิ่น
ตำแหน่ง :
หัวหน้าส่วนรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่าย และผู้บริหาร
สังกัด :
ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารงานการตลาด
โทรศัพท์ :
0-2208-7207
E-mail :
eakachai.poungklin@ktb.co.th
กรรมการ
ชื่อ :
นายจิรุตถ์ หอมหวล
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารงาน
สังกัด :
ฝ่ายบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย
โทรศัพท์ :
0-2208-8338
E-mail :
jiruth.homhual@ktb.co.th
       
กรรมการ
ชื่อ :
ดร.วิชญะ นาครักษ์
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการฝ่าย และผู้บริหาร
สังกัด :
ฝ่ายปฏิบัติการทรัพย์สินพร้อมขาย
โทรศัพท์ :
0-2208-7172
E-mail :
vichya.nakarugsa@ktb.co.th
กรรมการ
ชื่อ :
นายพิศลย์ ขวัญกิจเลิศพงศ์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาระบบปฏิบัติการ
สังกัด :
ฝ่ายพัฒนาระบบปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :
0-2248-6451 ถึง 5
E-mail :
pison.khwankitlertpong@ktb.co.th
       
กรรมการ
ชื่อ :
นางปทุมทิพย์ บวรสิริเกษม
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจขนาดกลาง
สังกัด :
สำนักงานธุรกิจปทุมธานี
โทรศัพท์ :
0-2581-8455 ถึง 6
E-mail :
pathumtip.borvornsirikaseam@ktb.co.th
กรรมการ
ชื่อ :
นายสุบรรณ จุลสัตย์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์
สังกัด :
ศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ :
0-7534-0334
E-mail :
suban.julasak@ktb.co.th
       
กรรมการ
ชื่อ :
นายกัมพล เครือวัฒนเวช
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์
สังกัด :
ศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์นครราชสีมา
โทรศัพท์ :
0-4425-5967
E-mail :
kamphol.kruawvattanavet@ktb.co.th
กรรมการ
ชื่อ :
นายธวัช ลิ้มประภัสสร
ตำแหน่ง :
หัวหน้าส่วน ผู้บริหารงาน
สังกัด :
สำนักงานเขตเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
0-5335-7449
E-mail :
thawat.limprapassorn@ktb.co.th
       
กรรมการ
ชื่อ :
นายธีรศักดิ์ พวงดอกไม้
ตำแหน่ง :
หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล
สังกัด :
สำนักงานเขตอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ :
0-5544-4340
E-mail :
theerasak.puangdokmai@ktb.co.th
กรรมการ
ชื่อ :
นายสุริยนต์ จันทร์ศิริ
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการศูนย์บริหารและจัดการธนบัตร
สังกัด :
ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรระยอง
โทรศัพท์ :
0-3862-0524
E-mail :
suriyon.jansiri@ktb.co.th
       
ประชาสัมพันธ์
ชื่อ :
นายพนมเธียร ศิระธนรักษ์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่อาวุโสอำนวยสินเชื่อและการตลาด
สังกัด :
สำนักงานเขตลำปาง
โทรศัพท์ :
0-5422-8170 ถึง 1
E-mail :
phanomtian.tohsri@ktb.co.th
   
       

ที่ปรึกษา

 
ที่ปรึกษาประจำกรุงเทพมหานคร
 
ชื่อ :
นายชากร กุลสิงห์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานธุรกิจ-ขนาดย่อม
สังกัด :
สำนักงานธุรกิจพัฒนาการ
โทรศัพท์ :
0-2521-7612
E-mail :
chakorn.kulsingh@ktb.co.th
ชื่อ :
ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ ดีรักษา
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย
สังกัด :
ฝ่ายบริการและรักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์ :
0-2208-3399
E-mail :
pairoj.deeruksa@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายบุญชัย ร่มโพธิ์คาพงษ์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย
สังกัด :
ฝ่ายตรวจสอบเครือข่ายภูมิภาค
โทรศัพท์ :
0-2225-3422
E-mail :
boonchai.rompocapong@ktb.co.th
ชื่อ :
นายโอภาส เรืองกิจไกรศิลป์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนัก
สังกัด :
สำนักนานาเหนือ
โทรศัพท์ :
0-2208-4200
E-mail :
opas.ruengkitkrisin@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายสิทธิโชค เศวตศิลา
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขต
สังกัด :
สำนักงานเขตราชวงศ์
โทรศัพท์ :
0-2225-3422
E-mail :
sithichok.savetsila@ktb.co.th
ชื่อ :
นายกณวรรธน์ แก้วคล้าย
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการฝ่าย
สังกัด :
สำนักงานข้อมูลและป้องกันข้อผิดพลาด
โทรศัพท์ :
02-208-4095
E-mail :
kanawat.kaewkhlai@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายพงษ์ไทย บุญเสรี
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการฝ่าย และผู้บริหาร
สังกัด :
ฝ่ายบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย
โทรศัพท์ :
0-2208-8795
E-mail :
pongthai.boonseree@ktb.co.th
ชื่อ :
นายชาญชัย สินศุภรัตน์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานเขต
สังกัด :
สำนักงานเขตพระปิ่นเกล้า
โทรศัพท์ :
0-2435-8521
E-mail :
chanchai.sinsuparatn@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายมนตรี วงษ์สวรรค์
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการสำนักงานเขต
สังกัด :
สำนักงานเขตบางบอน
โทรศัพท์ :
0-2415-6918
E-mail :
montri.wongsawan@ktb.co.th
ชื่อ :
ร้อยตรีสกรัม วงศ์วิเชียร
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการสาขาอาวุโส
สังกัด :
สาขาลาดพร้าว 33
โทรศัพท์ :
0-2512-2249
E-mail :
scrum.wongvichien@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายสุพร ธัมกิตติคุณ
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการสาขาอาวุโส
สังกัด :
สาขาถนนนวมินทร์
โทรศัพท์ :
0-2375-2844 ถึง 46
E-mail :
suporn.thamkittikun@ktb.co.th
ชื่อ :
นายเมธี อมรายน
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการสาขาอาวุโส
สังกัด :
สาขาพิทักษ์สันติ (ตลาดปทุมธานี)
โทรศัพท์ :
0-2739-1575 ถึง 6
E-mail :
matee.amarayoun@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายพิชัย จ๋วงพานิช
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการฝ่าย ตรวจสอบ
สังกัด :
ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
โทรศัพท์ :
0-2208-7981
E-mail :
pichai.juangbhanich@ktb.co.th
   
       

ที่ปรึกษาประจำภาคเหนือ
 
ชื่อ :
นายประสิทธิ์ วสุภัทร
ตำแหน่ง :
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สังกัด :
สายงานธุรกิจขนาดกลาง
โทรศัพท์ :
0-2208-8923
E-mail :
prasit.wasupath@ktb.co.th
   
ชื่อ :
นายสมจิตร์ พงษ์พิทักษ์วิเศษ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่ม
สังกัด :
กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ 2
โทรศัพท์ :
0-5622-1001
E-mail :
somjit.pongpitakwises@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายรังสรรค์ บำบัดสรรพโรค
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม
สังกัด :
กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ 1
โทรศัพท์ :
0-5340-9540
E-mail :
rungsan.bumbudsapparok@ktb.co.th
ชื่อ :
นายภิรมย์ กิจสุภี
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขต
สังกัด :
สำนักงานเขตลำปาง
โทรศัพท์ :
0-5422-8169
E-mail :
pirom.kitsupee@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายชัยชนะ กิตติวินิชนันท์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขต
สังกัด :
สำนักงานเขตนครสวรรค์
โทรศัพท์ :
0-5571-4600
E-mail :
chaichana.kittivinitnan@ktb.co.th
ชื่อ :
นายเจริญ หน่อแก้ว
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการสาขาอาวุโส
สังกัด :
สาขาเขลางค์นคร
โทรศัพท์ :
0-5423-0196
E-mail :
charoen.norkaew@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายภานุวัฒน์ กองตระกูล
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการสำนักงานเขต
สังกัด :
สำนักงานเขตพะเยา
โทรศัพท์ :
0-5448-0352
E-mail :
panuwat.kongtrakul@ktb.co.th
   
       

ที่ปรึกษาประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ชื่อ :
นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม
สังกัด :
กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
โทรศัพท์ :
0-4351-5412
E-mail :
peerawat.duangkaew@ktb.co.th
ชื่อ :
นายประสาน ภัทรฤดีพงศ์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานเขต
สังกัด :
สำนักงานเขตอุดรธานี
โทรศัพท์ :
0-4351-3012 ถึง 4
E-mail :
prasan.pattararudipong@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายสุรชัย ศรีสถาพร
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม
สังกัด :
กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออก
โทรศัพท์ :
0-3828-2617
E-mail :
surachai.srisataporn@ktb.co.th
ชื่อ :
นายธนันต์ วงษ์เกษม
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม
สังกัด :
กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
โทรศัพท์ :
0-43241-6939
E-mail :
thanan.wongkasem@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายเมธี พานสายตา
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานเขต
สังกัด :
สำนักงานเขตร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ :
0-4351-3012
E-mail :
mathee.pansaita@ktb.co.th
ชื่อ :
นายประยุทธ หทัยเดชะดุษฎี
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการสำนักงานเขต
สังกัด :
สำนักงานเขตร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ :
0-4351-3012
E-mail :
prayuth.hathaidechadusadee@ktb.co.th
       

ที่ปรึกษาประจำภาคกลาง
 
ชื่อ :
นายทรงกิจ ยี่เขียน
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานเขต
สังกัด :
สำนักงานเขตอยุธยา
โทรศัพท์ :
0-3621-3191
E-mail :
songkid.yeekhian@ktb.co.th
ชื่อ :
นายบุญชู เทพสุนทร
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานธุรกิจ - ขนาดย่อม
สังกัด :
สำนักงานธุรกิจเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
0-5340-9525
E-mail :
boonchoo.thepsunthorn@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายเจนศักดิ์ ปาลภิบาล
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานธุรกิจ - ขนาดย่อม
สังกัด :
สำนักงานธุรกิจสระบุรี
โทรศัพท์ :
0-3630-8127
E-mail :
jensak.palphibal@ktb.co.th
ชื่อ :
นายชวลิต เมธเมาลี
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการสาขา
สังกัด :
สาขาแจ้งวัฒนะ
โทรศัพท์ :
0-2574-4560
E-mail :
chawalit.metmaolee@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายสุเทพ จิรจินดาลาภ
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการสำนักงานเขต
สังกัด :
สำนักงานเขตสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ :
0-3552-5211
E-mail :
suthep.chirachindalap@ktb.co.th
ชื่อ :
นายพิศาล ศรีสุพรรณ
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการสาขาอาวุโส
สังกัด :
สาขาท่ามะกา
โทรศัพท์ :
0-3454-3310
E-mail :
pisan.srisuphan@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายกิชเชษ จันทร์หวร
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการสาขา
สังกัด :
สาขาถนนแสงชูโต
โทรศัพท์ :
0-3451-6769
E-mail :
kichches.chanhavun@ktb.co.th
   
       

ที่ปรึกษาประจำภาคใต้
 
ชื่อ :
นายธวัช อยู่ยอด
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม
สังกัด :
กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง
โทรศัพท์ :
0-3425-6185
E-mail :
thawat.yooyod@ktb.co.th
ชื่อ :
นายสุพร โสฬศ
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการสำนักงานเขต
สังกัด :
สำนักงานเขตราชบุรี
โทรศัพท์ :
0-3241-1337
E-mail :
suporn.solose@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายชิตชาย จันทรวงศ์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานเขต
สังกัด :
สำนักงานเขตภูเก็ต
โทรศัพท์ :
0-7561-1724
E-mail :
chitchai.chandarawong@ktb.co.th
ชื่อ :
นายประเวช เวียงวีระ
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการสำนักงานเขต
สังกัด :
สำนักงานเขตชุมพร
โทรศัพท์ :
0-7753-4170
E-mail :
prawech.wiengweera@ktb.co.th
       

ที่ปรึกษาประจำภาคตะวันออก
 
ชื่อ :
นายสุเทพ ศิริรักษ์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขต
สังกัด :
สำนักงานเขตชลบุรี
โทรศัพท์ :
0-3814-4081
E-mail :
suthep.sirirak@ktb.co.th
ชื่อ :
นายธรรมศักดิ์ กรรณสูต
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขต
สังกัด :
สำนักงานเขตระยอง
โทรศัพท์ :
0-3880-0236
E-mail :
thamasak.karnasuta@ktb.co.th
       

อนุกรรมการ

อนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร
 
ชื่อ :
นายสุรพรรณ สุนทรธรรม
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่อาวุโสปฏิบัติการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
สังกัด :
ฝ่ายปฏิบัติการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ :
0-2912-2401 ถึง 4
E-mail :
surapun.soontornthum@ktb.co.th
ชื่อ :
นายธีระพล ทินกูล
ตำแหน่ง :
หัวหน้าส่วนการค้าต่างประเทศ
สังกัด :
ฝ่ายการค้าต่างประเทศ
โทรศัพท์ :
0-2256-8514, 0-2208-4310 ถึง 3, 4315
E-mail :
teerapol.tinnakul@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายมาโนชญ์ สุวรรณอัมพร
ตำแหน่ง :
หัวหน้าส่วน ผู้บริหารงาน
สังกัด :
สำนักงานเขตบางนา
โทรศัพท์ :
0-2322-3001 ถึง 3
E-mail :
manode.suwanamporn@ktb.co.th
ชื่อ :
น.ส.วาลิกา ธีระบุตรวงศ์กุล
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารงาน
สังกัด :
สำนักงานเขตราชวงศ์
โทรศัพท์ :
0-2225-7684
E-mail :
valika.teerabudvongkul@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายทวีสุข อัญชลีนุกูล
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริการลูกค้า
สังกัด :
สาขาเยาวราช
โทรศัพท์ :
0-2222-0131 ถึง 36
E-mail :
thaweesuk.anchaleenukul@ktb.co.th
ชื่อ :
นายสุเมธ ส่องประทีป
ตำแหน่ง :
รองผู้จัดการธุรกิจและการตลาด
สังกัด :
สาขาอโศก
โทรศัพท์ :
0-2664-1600
E-mail :
sumeth.songprateep@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายไพโรจน์ ชวลิตนิธิกุล
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์
สังกัด :
ศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์พระปิ่นเกล้า
โทรศัพท์ :
0-2435-8472
E-mail :
pairoj.chavaritnitikul@ktb.co.th
ชื่อ :
นายวันชัย อานุภาพสโมสร
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการฝ่าย และผู้บริหาร
สังกัด :
ฝ่ายสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์
โทรศัพท์ :
0-2208-7602
E-mail :
wanchai.arnuphapsamosorn@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายสุทัศน์เทพ จิตตะพรพินิช
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนสายงาน
สังกัด :
สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน
โทรศัพท์ :
0-2208-7233
E-mail :
sutasttep.jittapornpinich@ktb.co.th
ชื่อ :
นายจิตพงค์ ศรีวรรณวัฑฒ์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าส่วนการบัญชี
สังกัด :
ฝ่ายการบัญชี
โทรศัพท์ :
0-2208-4737 ถึง 40
E-mail :
chittaphong.sriwannawat@ktb.co.th
       
อนุกรรมการประจำภาคกลาง
 
ชื่อ :
นายสุรสิทธิ์ ปัญญาวิโรจน์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่อาวุโสศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์
สังกัด :
ศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ :
0-3552-5616
E-mail :
surasit.panyaviroj@ktb.co.th
ชื่อ :
นายเฉลิมภพ สุประพนธ์
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์
สังกัด :
ศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์กาญจนบุรี
โทรศัพท์ :
0-3451-8925, 0-3451-8875
E-mail :
chalermpop.suprapon@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายสมชาย เพ็ญศิรินภา
ตำแหน่ง :
หัวหน้าส่วนสนับสนุนงานเช็ค
สังกัด :
ศูนย์ปฏิบัติการเช็คอยุธยา
โทรศัพท์ :
0-3524-2420, 0-3524-3400, 0-3521-1458 ถึง 9
E-mail :
somchai.pensirinapa@ktb.co.th
ชื่อ :
นายธนัฐ วงษ์สวรรค์
ตำแหน่ง :
รองผู้จัดการบริการลูกค้า
สังกัด :
สาขาบางเลน
โทรศัพท์ :
0-3433-9456
E-mail :
thanat.wongsawan@ktb.co.th
       
อนุกรรมการประจำภาคตะวันออก
 
ชื่อ :
นายชัยยุทธ วันเพ็ญ
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญา
สังกัด :
ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาจันทบุรี
โทรศัพท์ :
0-3932-4115 ถึง 6
E-mail :
chaiyudth.wanpen@ktb.co.th
ชื่อ :
นายศิขวุฒิ ศรีประศาสตร์
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารงาน
สังกัด :
สำนักงานเขตระยอง
โทรศัพท์ :
0-3861-3626, 0-3861-3628 ต่อ 301
E-mail :
sikawut.sriprasart@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายมนัส มีธันญากรณ์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจและการตลาด
สังกัด :
สาขานครนายก
โทรศัพท์ :
0-3731-1475 ถึง 6
E-mail :
manas.metunyakron@ktb.co.th
ชื่อ :
นายชนก หงษ์วิเศษ
ตำแหน่ง :
ผู้บริหารสาขา
สังกัด :
สำนักงานเขตจันทบุรี
โทรศัพท์ :
0-3955-1621 ถึง 2
E-mail :
chanok.hongviset@ktb.co.th
       
อนุกรรมการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ชื่อ :
นายนพกร ศรีจำนงค์
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์
สังกัด :
ศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์มหาสารคาม
โทรศัพท์ :
0-4351-1185, 0-4351-2621
E-mail :
noppakron.srijamnong@ktb.co.th
ชื่อ :
นายกฤษฏา ทับทิม
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่อาวุโสติดตามและบริหารงานกฎหมาย
สังกัด :
สำนักงานเขตอุบลราชธานี
โทรศัพท์ :
0-4531-3308, 0-4531-4150, 0-4531-4936 ถึง 7
E-mail :
krisada.tuptim@ktb.co.th
       
ชื่อ :
น.ส.เพ็ญรภัฎ เทพบาท
ตำแหน่ง :
รองผู้จัดการบริการลูกค้า
สังกัด :
สาขาหนองกุงศรี
โทรศัพท์ :
0-4388-1123 ถึง 24
E-mail :
phenraphat.thepbat@ktb.co.th
ชื่อ :
นายประสิทธิ์ กางทอง
ตำแหน่ง :
หัวหน้าส่วนบริการลูกค้า
สังกัด :
สาขาอากาศอำนวย
โทรศัพท์ :
0-4279-9252, 0-4279-8123
E-mail :
prasit.kangthong@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายรชต ขัติวงค์
ตำแหน่ง :
รองผู้จัดการบริการลูกค้า
สังกัด :
สาขานครพนม
โทรศัพท์ :
0-4251-3993
E-mail :
rachatha.kutthiwong@ktb.co.th
ชื่อ :
นางชนัญญา ฉัตรทอง
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการสำนักงานธุรกิจ-ขนาดกลาง
สังกัด :
สำนักงานธุรกิจสกลนคร
โทรศัพท์ :
0-4273-3793 ถึง 99
E-mail :
chanunya.chatthong@ktb.co.th
       
อนุกรรมการประจำภาคเหนือ
 
ชื่อ :
นางสินี เต็งสุวรรณ
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการฝ่าย สนับสนุนงานสินเชื่อ
สังกัด :
สำนักงานธุรกิจพิจิตร
โทรศัพท์ :
0-5665-0670 ถึง 1
E-mail :
sinee.tengsuwan@ktb.co.th
ชื่อ :
นายนิมิตร คัชมาตย์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าส่วนธุรกิจขนาดย่อม
สังกัด :
สาขาเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ :
0-5671-1344, 0-5671-1388, 0-5671-1055
E-mail :
nimit.kutchamart@ktb.co.th
       
ชื่อ :
ดร.เอกธนัช สันทราย
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่อาวุโสติดตามและบริหารงานกฎหมาย
สังกัด :
สำนักงานเขตเชียงใหม่ 2
โทรศัพท์ :
0-5324-1997 ต่อ 105
E-mail :
chakris.sansai@ktb.co.th
ชื่อ :
นายประมวล ลี้สกุลรักษ์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าส่วนติดตามและบริหารงานกฎหมาย
สังกัด :
สำนักงานเขตพิษณุโลก
โทรศัพท์ :
0-5525-1077, 0-5525-1277
E-mail :
pramuan.leesakunrug@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายอุดม พรรณบุตร
ตำแหน่ง :
รองผู้จัดการบริการลูกค้า
สังกัด :
สาขาประตูชัย
โทรศัพท์ :
0-5422-3638
E-mail :
udom.punnaboot@ktb.co.th
ชื่อ :
นายประทีป สุทธิเจริญ
ตำแหน่ง :
รองผู้จัดการธุรกิจและการตลาด
สังกัด :
สาขาศรีนคร
โทรศัพท์ :
0-5565-2636
E-mail :
parteep.suthicharoen@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายสมบัติ วันฟั่น
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริการลูกค้า
สังกัด :
สาขาตลาดพาเจริญ แม่สอด
โทรศัพท์ :
0-5553-1193
E-mail :
sombat.wanfaun@ktb.co.th
   
       
อนุกรรมการประจำภาคใต้
ชื่อ :
นางรุ่งทิพย์ ทองเอม
ตำแหน่ง :
หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล
สังกัด :
สำนักงานเขตสุราษฎร์ธานี 2
โทรศัพท์ :
0-7728-1133, 0-7728-1349
E-mail :
rungthip.thongaim@ktb.co.th
ชื่อ :
นางนาฏอนงค์ กิจประสาน
ตำแหน่ง :
รองผู้จัดการบริการลูกค้า
สังกัด :
สาขาเกาะแก้ว (ภูเก็ต)
โทรศัพท์ :
0-7621-1351
E-mail :
natanong.kitprasan@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายมนตรี เนตรกระจ่าง
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริการลูกค้า
สังกัด :
สาขาราษฎร์อุทิศ
โทรศัพท์ :
0-7425-8463 ถึง 4
E-mail :
montree.neatkrachang@ktb.co.th
ชื่อ :
นายยุทธพงศ์ พิมพการ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่อาวุโสรักษาการรองผู้จัดการธุรกิจและการตลาด
สังกัด :
สาขาสิชล
โทรศัพท์ :
0-7553-5330 ถึง 1
E-mail :
yuttapong.pimpakan@ktb.co.th
       
ชื่อ :
นายอนุรักษ์ เงินราษฏร์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่อาวุโสสนับสนุนงานสินเชื่อ
สังกัด :
สำนักงานธุรกิจยะลา
โทรศัพท์ :
0-7322-2282 - 3, 0-73255-385 ถึง 6
E-mail :
anurak.ngernrat@ktb.co.th
ชื่อ :
นายนพดล พันธ์ประทุม
ตำแหน่ง :
รองผู้จัดการบริการลูกค้า
สังกัด :
สาขาสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ :
0-7744-1091
E-mail :
noppadon.punpratoom@ktb.co.th
       


       


เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 5.0++, Netscape 4.7 หน้าจอขนาด 800x600, text size = medium
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2547 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซค์